Sám hối

Trong chúng ta ai cũng có những nguyện ước và những hoài bão chưa thực hiện. Vậy sao bạn không ghi vào đây để mọi người cùng chúc phúc cho lời nguyện ước ấy sớm thành sự thật. Năng lực của nhiều người và chư Phật, Bồ Tát sẽ giúp lời nguyện ước sớm thành tựu!

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật